Korzyści i ryzyka związane z inwestycjami długoterminowymi

Informacja reklamowa
Treść niniejszego komentarza ma wyłącznie cel marketingowy, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Czas trwania inwestycji, czyli tak zwany horyzont inwestycyjny to jedna z najważniejszych kategorii, które należy brać pod uwagę wchodząc na rynek kapitałowy. Im ten horyzont dłuższy, tym – modelowo – większe korzyści dla inwestora.

Oczywiście ta zasada jest obwarowana wieloma zmiennymi. Gdy inwestujemy długoterminowo powinniśmy tak zbudować nasz portfel, aby był on jak najbardziej bezpieczny i odpowiednio zdywersyfikowany, co oznacza, że nasze oszczędności muszą być lokowane w różne instrumenty rynku kapitałowego (akcje, obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne), na różnych rynkach. Przy długoterminowych inwestycjach warto stosować stare ludowe porzekadło mówiące, że „nie wkłada się wszystkich jajek do jednego koszyka”.

Przy długim horyzoncie inwestycyjnym trzeba też zdecydować się na aktywne zarządzanie portfelem. Nie chodzi o to, aby każdego dnia, tygodnia lub nawet miesiąca dokonywać zmian w portfelu, ale aby co jakiś czas – rozsądny wydaje się pomysł, aby robić to mniej więcej co sześć miesięcy – dokonywać przeglądu naszych inwestycji.

W co inwestować długoterminowo?

Odpowiedź na to pytanie jest trudna, bo zależy od bardzo wielu indywidualnych czynników, w tym między innymi od akceptacji ryzyka, które jest w stanie znieść inwestor. Ale kilka „złotych rad” można określić.

Po pierwsze, pewną część naszego portfela powinien stanowić fundusz obligacji skarbowych, czyli najmniej ryzykownych instrumentów rynku kapitałowego. Jak dużą to już zależy od indywidualnego podejścia, ale specjaliści mówią, że im inwestor starszy, tym w jego portfelu obligacje powinny stanowić większą część.

Po drugie, jeśli w naszym portfelu mamy komponent akcyjny – a trudno z niego rezygnować, bo potencjalnie to inwestowanie w fundusze akcji może przynieść najwyższą stopę zwrotu – warto, aby był to fundusz inwestujący na jak największym rynku (na przykład globalnym) i to w duże spółki, mające stabilną pozycję rynkową i perspektywy na kolejne lata, generujące duże przepływy kapitałowe, działające na rynkach, gdzie tak zwany próg wejścia jest wysoki. W ten sposób zabezpieczamy „nasze” spółki przed konkurencją. 

Megatrendy to może być to!

Inwestując w długim horyzoncie czasowym warto bardzo poważnie wziąć pod uwagę spółki, które mają silną pozycję w tych sektorach gospodarczych, które powinny się w najbliższych kilku latach rozwijać najszybciej.

Wydaje się, że jednym z takich megatrendów jest szeroko pojęta ochrona zdrowia. Ludzkość się starzeje, postęp w medycynie jest dzisiaj szybszy niż kiedykolwiek w dziejach, więc żyjemy coraz dłużej. Wszystko to oznacza rozwój różnych gałęzi szeroko pojętej ochrony zdrowia.

Można się też spodziewać, że przez najbliższe lata szybko będą się rozwijały również spółki zbrojeniowe. Po latach pokoju liczba konfliktów zbrojnych na świecie rośnie i stają się one, niestety, coraz bardziej „gorące”.

Jeszcze jednym charakterystycznym dla współczesności megatrendem jest zła i stale się pogarszająca demografia. Ten problem nie dotyczy już tylko Europy, ale również Azji (ostatnio prezydent Korei Południowej ogłosił w swoim kraju „alarm demograficzny”), a to oznacza konieczność dalszej automatyzacji produkcji i wykorzystywania w tym procesie sztucznej inteligencji.

Powtórzmy – długoterminowe inwestowanie mogą być bardzo korzystne dla naszych oszczędności, ale wymaga to jednak pewnej aktywności i przynajmniej pobieżnego śledzenia trendów gospodarczych, ekonomicznych i cywilizacyjnych.

Zastrzeżenia prawne

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny, nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa. Nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych. Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego. 

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie, ponosi wyłącznie inwestor.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

czternaście − dziewięć =